mardi 5 juin 2007

Ana and NovakHi everybody! Long time no see! Well, I have been pretty busy lately trying to find what to do with my life, but more on that in another message.

Today, I want to talk about two young and very promising Serbian tennis players: Ana Ivanovic and Novak Djokovic.

While I was finishing a dissertation, I had the pleasure to watch the game between Ana Ivanovic and Svetlana Kuznetsova. The first time I had seen Ivanovic was already in Roland Garros two years ago when she beat our Amélie Mauresmo (who, by the way, lost early this year also...) and she was only 17.
I haven't had the opportunity to see her much since that time, and I really think that she has matured quite a bit. She still has a very powerful serve and a powerful forehand, but she also looks more patient and more focused. In any case, her first set today was quite awesome. She also looks a bit thinner and athletic than she used to. I am sure she will have a bright future as a tennis player. I am looking forward to seeing her game against Maria Sharapova on Thursday. Arguably, they are the two most beautiful female players even though they are very different: Ivanovis is even sometimes called the "brune Sharapova". However, unlike Anna Kournikova who never won any tournaments, these two are going to win a lot of tournaments since they are awesome players. I know a lot of people dislike Maria, but she's such a great fighter on the court, she never gives up as her game against Schnyder shows (even though she is injured). However much I like Maria, I think Ana is going to win this game. Well, it is certainly going to be tough.

On to Novak. Djokovic is ranked 6th in the world at only 19 and is certainly the best player of the new generation, behind Rafael Nadal. I would love Richard Gasquet to earn this title, but despite all his raw talent, he is still too unstable.
Djokovic looks more mature, and in his game against Olivier Patience he showed an oncredible will to win. As he admitted later on, Patience was the better player on the court (yes, Djokovic is also very classy!) but he fought hard in the fourth and in the fifth and finally Patience made a few mistakes that allowed Djokovic to win the game.
I also predict him a bright future, even though the competition is very tough.
Finally, it is worth recalling that Jelena Jankovic is 22 and is ranked 4th in the world and also comes from Serbia: what an achievement for such a small (and formerly ravaged) country!
We, in France, are still waiting for such a generation of players.

EDIT: I wanted to add that Djokovic was supposed to have a tough game against Andreev, but I had some internet connection problems yesterday morning. Actually, he beat him quite easily and played very well. Andreev has the most powerful forehand off all players, but he is a bit limited whereas Djokovic did many different things on the court and had a good match plan against Andreev that worked perfectly!
I am looking forward to his match against Nadal, even though I don't think he can win. I hope he will at least tire him a bit before the final, hopefully against Federer. Then, who knows?

3 commentaires:

Anonyme a dit…

Wow neat! This is a really great site! I am wondering if anyone else has come across something
like this in the past? Keep up the great work!

Anonyme a dit…

W³oœci apteka internetowa [url=http://www.webplace.pl/Uroda/Perfumy-perfumerie/]Perfumy[/url] winniœmy istnieæ prosta w obs³udze, poprawnie wyekwipowana zaœ ekstrawertyczna na potrzeby kupuj¹cego. W³oœæ apteka internetowa to równie¿ tania apteka internetowa – przydatne wyp³aty s¹ bowiem najwa¿niejszym wabikiem na petentów. Ka¿dy interesant lubi promocje, wyprzeda¿e i wysok¹ jakoœæ w ma³ej pañszczyŸnie. Z powodu temu wie, i¿ sprzedawca obejmuje go profesjonalnie oraz nie potrzebuje zapracowaæ na jego szkody. Ta przymiot jest zw³aszcza szczegó³owa w przypadku aptek online – w wypadku skostnia³ych kupuj¹cy woli [url=http://www.favola.pl/moda-i-uroda/Perfumy/]Perfumy[/url] kupowaæ artyku³ w dyktowanej wyp³acie, ani¿eli traciæ czas na eksploracja tañszej apteki. Apteka online normuje siê zgo³a obcymi prawami – klient mo¿e prêdko skonfrontowaæ propozycjê kilku aptek zaœ bodaj¿e przeg³osuje t¹, jaka sugeruje najni¿sze pañszczyzny. Nie ma w tym zero nadzwyczajnego, bowiem jednak¿e tania apteka jest w celu kupuj¹cych najlepszym rozstrzygniêciem. Stopniowym kanon jest zaufanie, przypowieœæ handlarza z klientem i incydentalne z tamtego komentarze. Apteka, która weseli siê fam¹ zaœ krain¹ interesantów, przypadkiem [url=http://www.iniemamocnych.pl/Uroda/Perfumy/]Perfumy[/url] liczyæ na w istocie olbrzymie plony. Co ewoluuje testow¹ krytykê handlarza? Przede wszelkim porto plonu, szybkoœæ zaopatrzenia tudzie¿ jakoœæ wsadzenia maneli oraz stan obs³ugi kontrahenta. W³oœci apteka musi olœniewaæ rozliczn¹ poda¿¹, adresowan¹ a¿ do zró¿nicowanych tradycyj konsumenckich. Nie winnyœcie ograniczaæ siê jeno do farmakologii tudzie¿ medykamentów opatrunkowych. Bie¿¹c¹ wymowê graj¹ jako ¿e kosmetyki, w zasadzie te ho³ubione za spraw¹ dermatologów. Towary bezpieczne dla futbolówce nape³niaj¹ siê rosn¹c¹ glori¹ a bodaj¿e stan¹ siê intensywnym naciskiem poda¿y internetowych aptek.

Anonyme a dit…

Its my at the start all together to transmit on this forum,neutral wannat reap some friends here.if its not allowed to transmit on this board,will cross out this thread.Nice to adjoin you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]